TUTKIMUSTIETOA

Siimeksen taustalla on tutkittua tietoa


Palautumisen merkitys 

 osa suomalaisista palautuu huonosti. Palautumisessa on kyse kehon ja mielen vireystilan säätelystä. Pienet tauot päivän aikana mahdollistavat paremman toimintakyvyn ja tehokkaamman työskentelyn. Ilman tietoista tauottamista palautuminen työpäivän aikana voi jäädä kuitenkin kokonaan puuttumaan, mikä heijastuu vapaa-aikaan, yöuneen sekä jälleen seuraavaan työpäivään. 

Moniaistisuus ja taiteen ja luonnon hyvinvointivaikutukset

Moniaistisuus tarkoittaa monen aistin kautta yhtäaikaisesti saatua aistikokemusta. Ihmiset hahmottavat maailmaa aistiensa välityksellä, ja eri aistien kautta tulevat elämykset edistävät myös hyvinvointia. Taiteen ja luonnon hyvinvointivaikutuksista on runsaasti tieteellistä näyttöä: ne laskevat stressitasoja ja vaikuttavat positiivisesti mielenterveyteen.

Ympäristöllä on suuri vaikutus ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Elinympäristöön lisätty luonto tuottaa käyttäjälleen lähes saman tyyppisiä vaikutuksia kuin fyysisesti luonnossa kuljeskelu. Tämän on todettu lisäävän elpymiskykyä, alentavan stressitasoa sekä parantavan yöunia ja keskittymiskykyä. Mieliala kohenee, jonka seurauksena moni kokee jaksavansa päivittäiset haasteet paremmin.


Tutkimuksia luonnon hyvinvointivaikutuksista työpaikoilla


Systemaattinen katsaus työpaikoilla toteutettujen luontolähtöisten toimenpiteiden vaikutuksista työntekijöiden mielenterveyteen ja hyvinvointiin (Irlanti, Saksa, 2020):

  • Katsauksessa korostui luontoaltistuksen vaikutuksesta tapahtunut kohdehenkilöiden mielenterveyden ja hyvinvoinnin kohentuminen. Katsauksessa myös painotettiin luontolähtöisten toimenpiteiden kustannustehokkuutta.

Terveet työpaikat: Luontokontaktin vaikutukset työntekijöiden stressiin ja terveyteen työssä (USA, 2011): 

  • Tutkimus osoitti, että luontokontaktilla voi olla positiivisia vaikutuksia stressitasoihin ja yleiseen hyvinvointiin.

Luonto työssä: Päivittäisen luontokontaktin vaikutukset työntekijöiden kokemaan stressiin ja psyykkiseen hyvinvointiin (2021): 

  • Tutkimus osoitti, että fyysinen ja visuaalinen pääsy luontoon työpaikalla voi johtaa stressitason alenemiseen sekä asenteiden myönteiseen muutokseen.

Tutkimuksia taiteen hyvinvointivaikutuksista työpaikoilla


Oman mielenterveyden taidetta: Tutkimus taiteen harrastamisen ja mielenterveyden hyvinvoinnin välisestä suhteesta yleisväestössä" (UK, 2011): 

  • Tutkimus tarjosi näyttöä siitä, että taiteen harrastamisella on positiivisia vaikutuksia mielenterveyteen.

Taide työpaikalla parantaa työntekijöiden hyvinvointia (USA, EU 2022): 

  • Tässä tutkimuksessa havaittiin, että 69% osallistujista ilmoitti "mielenkiintoisen ja visuaalisesti vaikuttavan taiteen" työpaikalla edistävän heidän hyvinvointiaan. Taide työpaikalla voi vaikuttaa myönteisesti myös työntekijöiden saavutuksiin. 
  • Tutkimuksessa analysoitiin tutkimustuloksia kymmenen vuoden ajalta USA:ssa ja Euroopassa. 


Tutkimustieto viittaa vahvasti siihen, että niin luontokokemukset kuin taiteen pariin pääseminen vaikuttavat myönteisesti koettuun stressiin, mielenterveyteen ja yleiseen hyvinvointiin työpaikalla.

Tutkimuksia moniaistisuuden hyvinvointivaikutuksista 

  • Yölliset tuoksut paransivat ikäihmisten muistia huomattavasti – hajuaistilla tunnetusti yhteys muistiin.
  • Nukkuminen hajustetussa tilassa paransi 60-80-vuotiaiden koehenkilöiden muistia ja kykyä oppia uutta.

Tutustu HS artikkeliin tai alkuperäiseen tutkimusartikkeliin (USA, 7/2023).